top of page
hungary.jpg

Information for Belgian Nationals Residing Outside of Belgium

Belgian citizens residing outside of Belgium may vote in Belgium. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once. 

 

Belgian citizens are obligated to vote in the election.

Voter Registration

Who is eligible to vote?

In Belgium, you are eligible to vote if you:

 • Have Belgian or another EU citizenship with legal residency in Belgium,

 • Have reached the age of 16 on election day, and

 • Not banned from voting due to a judicial decision.

How do I register?
If you live abroad, you must register your domicile abroad. All Belgians must register in the consular population register when moving abroad and when completing this registration, you will also receive a personalized registration form for elections. You can also request a registration form for elections if you are already registered in the consular population register. If you live in another EU country, please click here for more information. If you live in a non-EU country, please click here for more information.
When registering for the election, you will select the method you wish to vote.

Voting

Belgian citizens residing abroad can vote by post, in person or by proxy at the consular post, or in person or by proxy in Belgium. If you live in another EU country, please click here for more information. If you live in a non-EU country, please click here for more information.
By Post
If you select to vote by post, you will receive an electoral envelope, a return envelope, and an information leaflet at your address or postal address in the National Register. You will receive this post by 16 May at the earliest. The return envelope must be received no later than 2:00 PM 9 June 2024.
In-Person Voting at the Consulate
To vote in person at the Belgian consulate where you live, you must appear on Wednesday 5 June 2024 between 1:00 PM and 7:00 PM (local time) at the consulate. You will receive a summons at the earliest 25 May 2024. Locations of voting will be published online in May 2024. You need to bring an identity document with you.
By Proxy Voting at the Consulate
To vote by proxy at the Belgian consulate where you live, the person you appointed must appear on Wednesday 5 June 2024 between 1:00 PM and 7:00 PM (local time) at the consulate. The person must also be registered at that same consulate, but the municipality of attachment in Belgium does not necessarily have to be the same. They must have their own summons and registration documents.

Information for Belgian Nationals Living in Belgium

Belgian citizens are obligated to vote in the election.

Registering to Vote

Belgian citizens living in Belgium are automatically registered by national authorities.

Who is eligible to vote?

In Belgium, you are eligible to vote if you:

 • Have Belgian or another EU citizenship with legal residency in Belgium,

 • Have reached the age of 16 on election day, and

 • Not banned from voting due to a judicial decision.

How do I register?
Belgian citizens living in Belgium are automatically registered to vote by national authorities and do not need to register.

Casting Your Ballot

Belgian citizens residing in Belgium who are registered to vote can vote in person on Election Day.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day. You can vote at your designated polling station. You must bring your ID card and your voting letter with you when you vote.

Information for EU Nationals Living in Belgium

EU citizens from other EU Member States who live in Belgium may vote in either their home Member State or in Belgium, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Belgium, you must register in your place of residence in Belgium. Once registered, you will automatically receive information about European elections.

EU citizens who register to vote in Belgium are obligated to vote in the election.

Who is eligible to vote?

In Belgium, you are eligible to vote if you:

 • Have Belgian or another EU citizenship with legal residency in Belgium,

 • Have reached the age of 16 on election day, and

 • Not banned from voting due to a judicial decision.

How do I register?
You need to register either through an online portal or by contacting your local municipal authority. For more information about registering and to register online, please click here to visit the website of the Federal Public Service of Home Affairs. You must be registered in the population register or the foreigners register of your municipality by 1 April 2024. The registration deadline is 31 March 2024.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Belgium who are registered to vote can vote in person on Election Day.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day. You can vote at your designated polling station. You must bring your ID card and your voting letter with you when you vote.
hungary.jpg

Informatie voor Belgische onderdanen die buiten België wonen

Belgische staatsburgers die buiten België wonen mogen in België stemmen. Indien ze in een andere EU-lidstaat wonen mogen ze ook in die EU-lidstaat stemmen, maar ze mogen slechts eenmaal stemmen.

 

Belgische staatsburgers zijn bij de verkiezingen verplicht om te stemmen.

Stemmersregistratie

Wie komt er in aanmerking om te stemmen?

In België komt u in aanmerking om te stemmen indien u:

 • Staatsburger van België bent of staatsburger van een andere EU-lidstaat bent en officieel woonachtig in België bent,

 • Op de verkiezingsdag 16 jaar oud bent, en

 • Niet van stemmen bent uitgesloten vanwege een gerechtelijke beslissing.

Hoe schrijf ik mij in?

Indien u in het buitenland woont, moet u uw woonplaats in het buitenland laten registreren. Alle Belgen moeten zich in het consulaire bevolkingsregister inschrijven wanneer ze naar het buitenland verhuizen, en wanneer u deze inschrijving voltooit ontvangt u tevens een persoonlijk inschrijvingsformulier voor verkiezingen. U kunt ook een inschrijvingsformulier voor verkiezingen aanvragen indien u reeds in het consulaire bevolkingsregister ingeschreven bent. Indien u in een ander EU-land woonachtig bent, klik dan hier voor meer informatie. Indien u in een land dat geen lid is van de EU woonachtig bent, klik dan hier voor meer informatie.

 

Bij het inschrijven kunt u de manier kiezen waarop u wenst te stemmen.

Stemmen

Belgische staatsburgers die in het buitenland woonachtig zijn, kunnen voor de consulaire locatie per post, persoonlijk or per volmacht stemmen voor de consulaire locatie, of persoonlijk of per volmacht in België zelf.

Indien u in een ander EU-land woonachtig bent, klik dan hier voor meer informatie. Indien u in een land dat geen lid is van de EU woonachtig bent, klik dan hier voor meer informatie.

Per post
Als u ervoor kiest per post te stemmen, dan worden er een verkiezingsenvelop, een retourenvelop en een informatiefolder verstuurd naar uw adres of postadres zoals vastgelegd in het nationaal register. U ontvangt deze post op zijn vroegst op 16 mei. De retourenveloppe moet uiterlijk op 9 juni 2024 om 14.00 uur ontvangen zijn.
Persoonlijk stemmen op het consulaat
Om te stemmen op het Belgisch consulaat in het land waar u woont, moet u daar op woensdag 5 juni 2024 tussen 13.00 uur en 19.00 uur (lokale tijd) verschijnen. U ontvangt op zijn vroegst op 25 mei 2024 een oproep. De stemlocaties worden in mei 2024 online bekendgemaakt. U moet een identiteitsbewijs bij zich hebben.
Per volmacht stemmen op het consulaat
Om per volmacht te stemmen op het Belgisch consulaat in het land waar u woont, moet de door u gevolmachtigde persoon daar op woensdag 5 juni 2024 tussen 13.00 uur en 19.00 uur (lokale tijd) verschijnen. Deze persoon moet ook bij datzelfde consulaat ingeschreven zijn, maar de gemeente in België hoeft niet per se dezelfde te zijn. De persoon moet de eigen oproep en inschrijvingsdocumenten bij zich hebben.

Informatie voor 
Belgische onderdanen die in België wonen

Belgische staatsburgers zijn bij de verkiezingen verplicht om te stemmen.

Inschrijven om te stemmen

Belgische staatsburgers die in België woonachtig zijn worden door de overheid automatisch ingeschreven.

Wie komt er in aanmerking om te stemmen?

In België komt u in aanmerking om te stemmen indien u:

 • Staatsburger van België bent of staatsburger van een andere EU-lidstaat bent en officieel woonachtig in België bent,

 • Op de verkiezingsdag 16 jaar oud bent, en

 • Niet van stemmen bent uitgesloten vanwege een gerechtelijke beslissing.

Hoe schrijf ik mij in?
Belgische staatsburgers die in België woonachtig zijn worden door de overheid automatisch ingeschreven en hoeven zich niet in te schrijven.

Uw stem uitbrengen

Belgische staatsburgers die in België woonachtig zijn en ingeschreven staan om te stemmen kunnen op verkiezingsdag persoonlijk stemmen.

Persoonlijk stemmen
U kunt op verkiezingsdag persoonlijk stemmen. U kunt stemmen bij het aan u toegewezen stembureau. U moet uw ID-kaart en uw stembrief meenemen wanneer u gaat stemmen.

Informatie voor 
EU-burgers die in België wonen

EU-burgers uit andere EU-lidstaten die in België woonachtig zijn mogen in hun thuisland of in België stemmen, maar mogen slechts eenmaal stemmen.

Inschrijven om te stemmen

Om in België te stemmen, moet u zich inschrijven in uw woonplaats in België. Wanneer u ingeschreven bent ontvangt u automatisch informatie over Europese verkiezingen.

 

EU-burgers die zich inschrijven om in België te stemmen zijn bij de verkiezingen verplicht om te stemmen.

Wie komt er in aanmerking om te stemmen?

In België komt u in aanmerking om te stemmen indien u:

 • Staatsburger van België bent of staatsburger van een andere EU-lidstaat bent en officieel woonachtig in België bent,

 • Op de verkiezingsdag 16 jaar oud bent, en

 • Niet van stemmen bent uitgesloten vanwege een gerechtelijke beslissing.

Hoe schrijf ik mij in?
U dient zich in te schrijven via een online portaal ofwel door contact op te nemen met uw plaatselijke gemeentelijke overheid. Voor meer informatie over inschrijving en om u online in te schrijven, klikt u hier voor de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. U moet voor 1 april 2024 zijn ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van uw gemeente. De inschrijvingsdeadline is 31 maart 2024.

Uw stem uitbrengen

EU-burgers die in België woonachtig zijn en ingeschreven staan om te stemmen kunnen op verkiezingsdag persoonlijk stemmen.

Persoonlijk stemmen
U kunt op verkiezingsdag persoonlijk stemmen. U kunt stemmen bij het aan u toegewezen stembureau. U moet uw ID-kaart en uw stembrief meenemen wanneer u gaat stemmen.
hungary.jpg

Informations pour les ressortissants belges résidant hors de Belgique

Les citoyens belges résidant hors de Belgique peuvent voter en Belgique. S'ils résident dans un autre État membre de l'UE, ils peuvent également voter dans leur État membre de résidence, mais ils ne peuvent voter qu'une seule fois.

Les citoyens belges sont tenus de voter lors de l'élection.

Inscription des électeurs

Qui a le droit de vote ?

En Belgique, vous avez le droit de voter si vous :

●  Avez la citoyenneté belge ou une autre citoyenneté de l'UE avec une résidence légale en Belgique,

●  Avez atteint l'âge de 16 ans le jour de l'élection, et

●  N'êtes pas interdit de vote en raison d'une décision judiciaire.

Comment s'inscrire ?

Si vous habitez à l'étranger, vous devez déclarer votre domicile à l'étranger. Tous les Belges doivent s'inscrire au registre consulaire de la population lorsqu'ils s'installent à l'étranger. En complétant cette inscription, vous recevrez également un formulaire d'inscription personnalisé pour les élections. Vous pouvez également demander un formulaire d'inscription aux élections si vous êtes déjà inscrit au registre consulaire de la population. Si vous résidez dans un autre pays de l'UE, cliquez ici pour plus d'informations. Si vous vivez dans un pays non membre de l'UE, cliquez ici pour plus d'informations.

 

Lors de votre inscription à l'élection, vous choisirez la modalité de vote que vous souhaitez utiliser.

Vote

Les citoyens belges résidant à l'étranger peuvent voter par correspondance, en personne ou par procuration au poste consulaire, ou en personne ou par procuration en Belgique.

 

Si vous habitez dans un autre pays de l'UE, cliquez ici pour plus d'informations. Si vous résidez dans un pays non membre de l'UE, cliquez ici pour plus d'informations.

Par correspondance
Si vous choisissez de voter par correspondance, vous recevrez une enveloppe électorale, une enveloppe de retour et une brochure d'information à votre adresse ou à l'adresse postale figurant dans le registre national. Vous recevrez ce courrier au plus tôt le 16 mai. L'enveloppe de retour doit être reçue au plus tard le 9 juin 2024 à 14 heures.
Vote en personne au consulat
Pour voter en personne au consulat belge de votre lieu de résidence, vous devez vous présenter le mercredi 5 juin 2024 entre 13 h et 19 h (heure locale) au consulat. Vous recevrez une convocation au plus tôt le 25 mai 2024. Les lieux de vote seront publiés en ligne en mai 2024. Vous devez vous munir d'une pièce d'identité.
Par vote par procuration au consulat
Pour voter par procuration au consulat belge de votre lieu de résidence, la personne que vous avez désignée doit se présenter le mercredi 5 juin 2024 entre 13 h et 19 h (heure locale) au consulat. La personne doit également être enregistrée auprès de ce même consulat, mais la commune de rattachement en Belgique ne doit pas nécessairement être la même. Elle doit disposer de sa propre convocation et de ses propres documents d'enregistrement.

Informations pour les ressortissants belges résidant en Belgique

Les citoyens belges sont tenus de voter lors de l'élection.

S'inscrire pour voter

Les citoyens belges vivant en Belgique sont automatiquement inscrits par les autorités nationales.

Qui a le droit de vote ?

En Belgique, vous avez le droit de voter si vous :

●  Avez la citoyenneté belge ou une autre citoyenneté de l'UE avec une résidence légale en Belgique,

●  Avez atteint l'âge de 16 ans le jour de l'élection, et

●  N'êtes pas interdit de vote en raison d'une décision judiciaire

Comment s'inscrire ?
Les citoyens belges vivant en Belgique sont automatiquement inscrits sur les listes électorales par les autorités nationales et ne doivent pas s'inscrire.

Participer à l'élection

Les citoyens belges résidant en Belgique et inscrits sur les listes électorales peuvent voter en personne le jour de l’élection.

Vote en personne
Vous pouvez voter en personne le jour de l’élection. Vous pouvez voter dans le bureau de vote qui vous a été désigné. Vous devez vous munir de votre carte d'identité et de votre lettre de vote lorsque vous votez.

Informations pour les ressortissants de l'UE vivant en Belgique

Les citoyens européens d'autres États membres de l'UE qui vivent en Belgique peuvent voter soit dans leur État membre d'origine, soit en Belgique, leur État membre de résidence, mais ils ne peuvent voter qu'une seule fois.

S'inscrire pour voter

Pour voter en Belgique, vous devez vous inscrire dans votre lieu de résidence en Belgique. Une fois inscrit, vous recevrez automatiquement des informations sur les élections européennes.
Les citoyens de l'UE qui s'inscrivent sur les listes électorales en Belgique sont tenus de voter aux élections.

Qui a le droit de vote ?

En Belgique, vous avez le droit de voter si vous :

●  Avez la citoyenneté belge ou une autre citoyenneté de l'UE avec une résidence légale en Belgique,

●  Avez atteint l'âge de 16 ans le jour de l'élection, et

●  N'êtes pas interdit de vote en raison d'une décision judiciaire.

Comment s'inscrire ?
Vous devez vous inscrire soit par l'intermédiaire d'un portail en ligne, soit en contactant votre autorité municipale locale. Pour plus d'informations sur l'inscription et pour vous inscrire en ligne, cliquez ici pour visiter le site du Service public fédéral des Affaires intérieures. Vous devez être inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers de votre commune avant le 1er avril 2024. Le délai d'inscription est fixé au 31 mars 2024.

Participer à l'élection

Les citoyens de l'UE résidant en Belgique et inscrits sur les listes électorales peuvent voter en personne le jour de l'élection.

Vote en personne
Vous pouvez voter en personne le jour des élections. Vous pouvez voter dans le bureau de vote qui vous a été désigné. Vous devez vous munir de votre carte d'identité et de votre lettre de vote lorsque vous votez.
hungary.jpg

Informationen für belgische Staatsangehörige mit Wohnsitz außerhalb von Belgien

Belgische Staatsbürger mit Wohnsitz außerhalb Belgiens können in Belgien wählen. Wenn sie ihren Wohnsitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben, können sie stattdessen auch in diesem Mitgliedstaat wählen.

Für belgische Staatsbürger ist die Teilnahme an der Wahl obligatorisch.

Wählerregistrierung

Wer ist wahlberechtigt?

In Belgien sind Sie wahlberechtigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

●  Sie haben die belgische oder eine andere EU-Staatsbürgerschaft und einen rechtmäßigen Wohnsitz in Belgien.

●  Sie sind am Wahltag mindestens 16 Jahre alt.

●  Sie sind nicht aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen.

Wie kann ich mich registrieren?

Wenn Sie im Ausland wohnen, müssen Sie Ihren Wohnsitz im Ausland anmelden. Alle belgischen Staatsbürger müssen sich in das konsularische Melderegister eintragen, wenn sie ins Ausland umziehen. Sobald Sie diese Registrierung abgeschlossen haben, erhalten Sie ein personalisiertes Anmeldeformular für Wahlen. Sie können auch ein Anmeldeformular für Wahlen anfordern, wenn Sie bereits im konsularischen Melderegister eingetragen sind. Wenn Sie in einem anderen EU-Land leben, klicken Sie bitte hier für weitere Informationen. Wenn Sie in einem anderen Land außerhalb der EU leben, klicken Sie bitte hier für weitere Informationen.

 

Bei der Anmeldung zur Wahl wählen Sie die Methode, mit der Sie wählen möchten.

Stimmabgabe

Belgische Staatsbürger mit Wohnsitz im Ausland können per Brief, persönlich oder durch einen Bevollmächtigten in der konsularischen Vertretung oder persönlich oder durch einen Bevollmächtigten in Belgien wählen.

 

Wenn Sie in einem anderen EU-Land leben, klicken Sie bitte hier für weitere Informationen. Wenn Sie in einem anderen Land außerhalb der EU leben, klicken Sie bitte hier für weitere Informationen.

Per Briefwahl
Wenn Sie sich für die Briefwahl entscheiden, erhalten Sie einen Wahlumschlag, einen Rücksendeumschlag und ein Informationsblatt an die Adresse oder Postanschrift, die im nationalen Register eingetragen ist. Sie erhalten diese Unterlage