top of page
hungary.jpg

Information for Polish Nationals Residing Outside of Poland

Polish citizens residing outside of Poland may vote in Poland. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?

In Poland, you are eligible to vote if you:

 • Have Polish or another EU citizenship, and

 • Have reached the age of 18 on election day

How do I register?
Polish citizens residing abroad must apply for entry into the register of electors. You can submit an application orally, in writing, by telephone, telegraph, telefax, or in electronic form. To access the electronic form, please click here

The deadline to apply is Thursday 6 June 2024.

Voting

Polish citizens residing abroad must vote in person.
In Person
Polish citizens residing abroad must vote in person at a specially created district. A district will be created if there are 15 voters or more in an area. For a list of Polish posts abroad, please click here to visit the website of the Ministry of Foreign Affairs.

Information for Polish Nationals Living in Poland

Registering to Vote

Polish citizens living in Poland are automatically registered to vote at their municipal authorities.

Who is eligible to vote?

In Poland, you are eligible to vote if you:

 • Have Polish or another EU citizenship, and

 • Have reached the age of 18 on election day

How do I register?
Polish citizens living in Poland are automatically registered to vote at their municipal office and do not need to register. If your address has recently changed, you should check with your municipal office.

Casting Your Ballot

Polish citizens residing in Poland can vote in person on Election Day.

 

Postal voting is only available for voters with confirmed significant or moderate degrees of disability.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day. You vote at your polling stations in the district electoral commission based on your permanent residence. You need to bring your ID card or passport with you, so your identity can be checked.

Information for EU Nationals Living in Poland

EU citizens from other EU Member States who live in Poland may vote in either their home Member State or in Poland, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Poland, you must register at the municipality where you live in Poland. Once registered, you will automatically receive information about the European elections.

Who is eligible to vote?

In Poland, you are eligible to vote if you:

 • Have Polish or another EU citizenship, and

 • Have reached the age of 18 on election day

How do I register?
EU citizens must be registered in the register of voters at the municipality where they live. The regulations do not indicate the deadline to register, but we recommend registering by 6 June 2024 to allow enough time for your registration to be processed.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Poland can vote in person on Election Day.

 

Postal voting is only available for voters with confirmed significant or moderate degrees of disability.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day. You vote at your polling stations in the district electoral commission based on your permanent residence. You need to bring your ID card or passport with you, so your identity can be checked.
hungary.jpg

Informacje dla obywateli polskich przebywających poza granicami Polski
 

Obywatele polscy mieszkający poza Polską mogą głosować w Polsce. Jeśli mieszkają w innym Państwie Członkowskim UE, mogą także głosować w nim, ale głos mogą oddać tylko raz.

Rejestracja wyborcy

Kto może głosować?

W Polsce masz prawo do głosowania, jeśli:

 • Masz obywatelstwo polskie lub innego kraju wchodzącego w skład UE oraz

 • Masz ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów

Jak się zarejestrować?

Obywatele polscy mieszkający za granicą muszą złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców. Możesz złożyć wniosek ustnie, pisemnie, telefonicznie, za pomocą telegrafu, telefaksu czy w innej formie elektronicznej. Aby uzyskać dostęp do formularza elektronicznego, kliknij tutaj.

Wnioski należy składać najpóźniej do czwartku, 6 czerwca 2024 r.

Głosowanie

Obywatele polscy mieszkający za granicą muszą głosować osobiście.
Osobiście
Obywatele polscy mieszkający za granicą muszą głosować osobiście w specjalnie utworzonym okręgu wyborczym. Okręg wyborczy zostanie utworzony, jeśli na danym obszarze zgłosi się co najmniej 15 wyborców. Kliknij tutaj, aby przejść do strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wyświetlić listę polskich placówek za granicą.

Informacje dla obywateli polskich mieszkających w Polsce

Rejestracja do głosowania

Obywatele polscy mieszkający w Polsce są automatycznie zarejestrowani do głosowania w swojej gminie.

Kto może głosować?

W Polsce masz prawo do głosowania, jeśli:

 • Masz obywatelstwo polskie lub innego kraju wchodzącego w skład UE oraz

 • Masz ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów

Jak się zarejestrować?
Obywatele polscy mieszkający w Polsce są automatycznie zarejestrowani do głosowania w swoich urzędach gmin i nie muszą się samodzielnie rejestrować. Jeśli Twój adres uległ ostatnio zmianie, należy upewnić się, że jesteś zarejestrowany w spisie wyborców w swoim urzędzie gminy.

Oddanie głosu

Obywatele polscy mieszkający w Polsce mogą głosować osobiście w dniu wyborów.

 

Głosowanie korespondencyjne dostępne jest wyłącznie dla wyborców ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Głosowanie osobiste
Możesz zagłosować osobiście w dniu wyborów. Głos oddasz w lokalu wyborczym w okręgowej komisji wyborczej wyznaczonej na podstawie Twojego stałego miejsca zamieszkania. Musisz zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, aby można było potwierdzić Twoją tożsamość.

Informacje dla obywateli UE mieszkających w Polsce

Obywatele UE z innych krajów członkowskich UE mieszkający w Polsce mogą głosować w swojej ojczyźnie lub w Polsce, w kraju członkowskim swojego zamieszkania, ale głos mogą oddać tylko raz.

Rejestracja do głosowania

Aby zagłosować w Polsce, należy zarejestrować się w urzędzie gminy, w której mieszkasz w Polsce. Po rejestracji automatycznie otrzymasz informację o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Kto może głosować?

W Polsce masz prawo do głosowania, jeśli:

 • Masz obywatelstwo polskie lub innego kraju wchodzącego w skład UE oraz

 • Masz ukończone 18 lat najpóźniej w dniu wyborów

Jak się zarejestrować?
Obywatele UE muszą się zarejestrować w rejestrze wyborców w urzędzie gminy, w której mieszkają. Prawo nie precyzuje granicznego terminu rejestracji, ale zalecamy zarejestrowanie się do 6 czerwca 2024 r., aby urząd miał czas na przetworzenie Waszego wniosku.

Oddanie głosu

Obywatele UE mieszkający w Polsce mogą głosować osobiście w dniu wyborów.

 

Głosowanie korespondencyjne dostępne jest wyłącznie dla wyborców ze stwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Głosowanie osobiste
Możesz zagłosować osobiście w dniu wyborów. Głos oddasz w lokalu wyborczym w okręgowej komisji wyborczej wyznaczonej na podstawie Twojego stałego miejsca zamieszkania. Musisz zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport, aby można było potwierdzić Twoją tożsamość.
bottom of page