top of page
hungary.jpg

Information for 
Slovenian Nationals Residing Outside of Slovenia

Slovenia citizens residing outside of Slovenia may vote in Slovenia. If they reside in another EU Member State, they may also vote in their residency EU Member State, but may only vote once.

Voter Registration

Who is eligible to vote?
In Slovenia, you are eligible to vote if you:
 • Have Slovenian or another EU citizenship,

 • Have reached the age of 18 on election day, and

 • Have not been deprived of your right to vote.

How do I register?
Slovenian citizens must inform the State Election Commission that you want to vote abroad and you must communicate their intention to vote in person at a diplomatic or consular representative of Slovenia or by post. This can be submitted online.

For more information about registering to vote abroad, please click here to visit the State Election Commission website.

Voting

Slovenian citizens residing abroad must vote in person at the diplomatic or consular representative of Slovenia or by post.

Additionally, Slovenians who do not have a registered permanent address in Slovenia can also vote at the headquarters of the local electoral commission (OMNIA) and this voting option should be selected when communicating voting from abroad to the State Election Commission.
In-Person Voting at the Diplomatic or Consular Representive
Voters can vote at a diplomatic or consular representative office of Slovenia on Election Day. Voters should appear between 9 am and 5 pm local time and should bring a personal ID.
By Post
Voters who selected to vote by post will be sent voting materials at their address abroad. Materials must be sent back to either the address of the local election commission, which will be already printed on the return envelope enclosed with the voting materials, or to the address of the Slovenian diplomatic or consular representative.

Information for 
Slovenian National Living in Slovenia

Registering to Vote

Slovenian citizens living in Slovenia are automatically registered to vote by the authorities.

Who is eligible to vote?
In Slovenia, you are eligible to vote if you:
 • Have Slovenian or another EU citizenship,

 • Have reached the age of 18 on election day, and

 • Have not been deprived of your right to vote.

How do I register?
Slovenian citizens living in Slovenia are automatically registered to vote at the authorities.

Casting Your Ballot

Slovenian citizens residing in Slovenia can vote in person.

In Person Voting
You can vote in person on Election Day or during early voting. Voters can vote at their polling station based on their permanent residence or can vote early at polling stations before Election Day, depending on availability. You should bring an official identity document with you to vote. For information on polling stations, please click here to visit the State Election Commission’s website.

If you will be away from your place of residence on Election Day, you should communicate your intent to vote at a polling station outside your place of residence with your local electoral commission no later 6 June 2024.

Information for EU National Living in Slovenia

EU citizens from other EU Member States who live in Slovenia may vote in either their home Member State or in Slovenia, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Slovenia, you must register in your place of residence in Slovenia. Once registered, you will automatically receive information about European elections.

Who is eligible to vote?
In Slovenia, you are eligible to vote if you:
 • Have Slovenian or another EU citizenship,
 • Have reached the age of 18 on election day, and
 • Have not been deprived of your right to vote.

​EU citizens living in Slovenia but have either: (1) a permanent residence permit and registered permanent residence in Slovenia or (2) a certificate of registration of residence and a registered temporary residence in Slovenia.
How do I register?

EU citizens must register to vote by submitting a request to the Ministry of the Interior either by post or personally. For information to include in your registration, please click here.

The deadline to register is Saturday 25 May 2024.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Slovenia who are registered to vote can vote in person.

In Person Voting

You can vote in person on Election Day or during early voting. Voters can vote at their polling station based on their permanent residence or can vote early at polling stations before Election Day, depending on availability. You should bring an official identity document with you to vote. For information on polling stations, please click here to visit the State Election Commission’s website.

 

If you will be away from your place of residence on Election Day, you should communicate your intent to vote at a polling station outside your place of residence with your local electoral commission no later 6 June 2024.

hungary.jpg

Informacije za slovenske državljane, ki prebivajo zunaj Slovenije

Slovenski državljani, ki prebivajo zunaj Slovenije, lahko glasujejo v Sloveniji. Če prebivajo v drugi državi članici EU, lahko glasujejo tudi v državi članici EU, v kateri prebivajo, vendar lahko glasujejo le enkrat.

Prijava volivcev

Kdo je volilni upravičenec?

V Sloveniji ste volilni upravičenec, če:

 • imate slovensko ali katero drugo EU državljanstvo,

 • ste dopolnili 18 let na dan volitev, in

 • vam ni bila odvzeta volilna pravica.

Kako se prijavim?

Slovenski državljani morate Državni volilni komisiji sporočiti, da želite glasovati v tujini, in svojo namero za glasovanje sporočiti osebno pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Slovenije ali po pošti. To je mogoče oddati na spletu.

 

Za več informacij o prijavi za glasovanje v tujini, prosimo, kliknite tukaj, da obiščete spletno mesto Državne volilne komisije.

Glasovanje

Slovenski državljani, ki živijo v tujini, morajo glasovati osebno pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Slovenije ali po pošti.

Poleg tega lahko Slovenci, ki nimajo prijavljenega stalnega naslova v Sloveniji, glasujejo tudi na sedežu okrajne volilne komisije (OMNIA), to možnost glasovanja pa je treba izbrati ob sporočanju namena glasovanja iz tujine Državni volilni komisiji.
Glasovanje osebno pri diplomatskem ali konzularnem predstavništvu
Volivci lahko na dan volitev glasujejo na diplomatskem ali konzularnem predstavništvu Slovenije. Volivci naj se oglasijo med 9. in 17. uro po lokalnem času in prinesejo s sabo osebni dokument.
Po pošti
Volivcem, ki so izbrali glasovanje po pošti, bo glasovalno gradivo poslano na naslov v tujini. Gradivo je treba vrniti bodisi na naslov okrajne volilne komisije, ki bo že odtisnjen na povratni ovojnici, priloženi volilnemu gradivu, bodisi na naslov slovenskega diplomatskega ali konzularnega predstavništva.

Informacije za slovenske državljane, ki živijo v Sloveniji

Hääletamiseks registreerimine

Slovenske državljane, ki živijo v Sloveniji, oblast samodejno vpiše v volilni imenik.

Kdo je volilni upravičenec?
V Sloveniji ste volilni upravičenec, če:
 • imate slovensko ali katero drugo EU državljanstvo,

 • ste dopolnili 18 let na dan volitev, in

 • vam ni bila odvzeta volilna pravica.

Kako se prijavim?
Slovenski državljani, ki bivajo v Sloveniji, so samodejno vpisani za glasovanje pri organih.

Oddaja glasovnice

Slovenski državljani, ki bivajo v Sloveniji, lahko glasujejo osebno.

Osebno glasovanje

Glasujete lahko osebno na dan volitev ali med predčasnim glasovanjem. Volivci lahko glasujejo na svojem volišču glede na stalno prebivališče ali lahko predčasno glasujejo na voliščih pred dnem volitev, odvisno od razpoložljivosti. Na dan glasovanja morate imeti s seboj uradni osebni dokument. Za informacije o voliščih, prosimo, kliknite tukaj, da obiščete spletno mesto Državne volilne komisije.

 

Če boste na dan volitev odsotni iz kraja stalnega prebivališča, morate svojo namero za glasovanje na volišču izven kraja stalnega prebivališča sporočiti svoji lokalni volilni komisiji najkasneje do 6. junija 2024.

Informacije za državljane EU, ki živijo v Sloveniji

Državljani EU iz drugih držav članic EU, ki živijo v Sloveniji, lahko glasujejo bodisi v matični državi članici bodisi v Sloveniji, državi članici njihovega stalnega prebivališča, vendar lahko glasujejo le enkrat.

Prijava na glasovanje

Za glasovanje v Sloveniji se morate prijaviti v kraju stalnega prebivališča v Sloveniji. Po prijavi boste samodejno prejemali informacije o evropskih volitvah.

Kdo je volilni upravičenec?
V Sloveniji ste volilni upravičenec, če:
 • imate slovensko državljanstvo ali katero drugo EU državljanstvo,
 • ste dopolnili18 let na dan volitev, in
 • vam ni bila odvzeta volilna pravica.

​Državljani EU, ki živijo v Sloveniji, vendar imajo bodisi: (1) dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji ali (2) potrdilo o prijavi prebivališča in prijavljeno začasno prebivališče v Sloveniji.
Kako se prijavim?

Državljani EU se morajo prijaviti za glasovanje tako, da vložijo zahtevo na Ministrstvo za notranje zadeve po pošti ali osebno. Za informacije, ki jih vključite v svojo prijavo, prosimo, kliknite tukaj.

Rok za prijavo je sobota, 25. maj 2024.

Oddaja vaše glasovnice

Državljani EU, ki bivajo v Sloveniji in so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo osebno.

Osebno glasovanje

Glasujete lahko osebno na dan volitev ali med predčasnim glasovanjem. Volivci lahko glasujejo na svojem volišču glede na stalno prebivališče ali lahko predčasno glasujejo na voliščih pred dnem volitev, odvisno od razpoložljivosti. Na dan glasovanja morate imeti s seboj uradni osebni dokument. Za informacije o voliščih, prosimo, kliknite tukaj, da obiščete spletno mesto Državne volilne komisije.

 

Če boste na dan volitev odsotni iz kraja stalnega prebivališča, svojo namero za glasovanje na volišču izven kraja stalnega prebivališča sporočite svoji lokalni volilni komisiji najkasneje do 6. junija 2024.

bottom of page