top of page
hungary.jpg

Information for 
Slovak Nationals Residing Outside of Slovakia

Voting outside of Slovakia is not allowed. Slovaks must return back to Slovakia to vote.

 

If a Slovak citizen permanently resides in another EU Member State, they should vote in that member state.

Information for 
Slovak Nationals Living in Slovakia

Slovak citizens living in Slovakia are automatically registered to vote.

Registering to Vote

Who is eligible to vote?

In Slovakia, you are eligible to vote if you:

 • Have reached the age of 18 on election day, and either

 • Have Slovak or another EU citizenship with legal residence in Slovakia, or

 • Have Slovak citizenship with neither a permanent residence in Slovakia, nor in another EU Member State.

How do I register?

Slovak citizens living in Slovakia are automatically registered to vote.

Casting Your Ballot

Slovak citizens residing in Slovakia who are registered to vote can vote in person on Election Day.

In Person Voting

You have to vote on Election Day at your specific polling station based on your address of permanent residence. Your municipality will notify you of the date, time, and location of the polling station. You are obligated to prove your identity to vote by providing a valid identity card or residence card. If a voting card has been issued, you should provide the voting card with your ID card or residence card. If you do not live in Slovakia or in another EU country, you should provide a travel document and a declaration of permanent residence abroad.

Information for EU Nationals Living in Slovakia

EU citizens from other EU Member States who live in Slovakia may vote in either their home Member State or in Slovakia, their residency Member State, but may only vote once.

Registering to Vote

To vote in Slovakia, you must register in your place of residence in Slovakia. Once registered, you will automatically receive information about European elections.

Who is eligible to vote?

In Slovakia, you are eligible to vote if you:

 • Have reached the age of 18 on election day, and either

 • Have Slovak or another EU citizenship with legal residence in Slovakia, or

 • Have Slovak citizenship with neither a permanent residence in Slovakia, nor in another EU Member State.

How do I register?
EU citizens must register to vote by applying for registration on the electoral roll with your respective municipality where you have permanent residence in Slovakia. The deadline to register is Monday 29 April 2024.

Casting Your Ballot

EU citizens residing in Slovakia who are registered to vote can vote in person on Election Day.

In Person Voting
You have to vote on Election Day at your specific polling station based on your address of permanent residence. Your municipality will notify you of the date, time, and location of the polling station. You are obligated to prove your identity to vote by providing a valid identity card or residence card. If a voting card has been issued, you should provide the voting card with your ID card or residence card. If you do not live in Slovakia or in another EU country, you should provide a travel document and a declaration of permanent residence abroad.
hungary.jpg

Informácie pre 
slovenských štátnych príslušníkov s pobytom mimo Slovenska

Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné. V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

Informácie pre 
slovenských štátnych príslušníkov žijúcich na Slovensku

Slovenskí občania žijúci na Slovensku sú automaticky registrovaní voliť.

Registrácia na voľby

Kto je oprávnený voliť?

Na Slovensku máte právo voliť, ak:

 • ste v deň volieb dosiahli vek 18 rokov, a buď

 • máte slovenské alebo iné občianstvo EÚ s oprávneným pobytom na Slovensku, alebo

 • máte slovenské občianstvo bez trvalého pobytu na Slovensku, ani v inom členskom štáte EÚ.

Ako sa zaregistrujem?
Slovenskí občania žijúci na Slovensku sú automaticky registrovaní voliť.

Odovzdanie vášho hlasovacieho lístka

Slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú registrovaní voliť, môžu v deň volieb hlasovať osobne.

Osobné volenie

V deň volieb musíte voliť vo svojej konkrétnej volebnej miestnosti na základe adresy trvalého pobytu. Vaša obec vás bude informovať o dátume, čase a mieste volebnej miestnosti. Pri hlasovaní ste povinní preukázať svoju totožnosť poskytnutím platného preukazu totožnosti alebo preukazu o trvalom pobyte. Ak bola vydaná hlasovacia karta, mali by ste poskytnúť hlasovaciu kartu spolu s občianskym preukazom alebo preukazom o trvalom pobyte. Ak nežijete na Slovensku alebo v inej krajine EÚ, mali by ste poskytnúť cestovný doklad a vyhlásenie o trvalom pobyte v zahraničí.

Informácie pre občanov EÚ žijúcich na Slovensku

Občania EÚ z iných členských štátov EÚ žijúci na Slovensku môžu voliť buď vo svojom domovskom členskom štáte, na Slovensku, alebo v členskom štáte svojho pobytu. Voliť však môžu len raz.

Registrácia na voľby

Ak chcete voliť na Slovensku, musíte sa zaregistrovať v mieste bydliska na Slovensku. Po registrácii budete automaticky dostávať informácie o európskych voľbách.

Kto je oprávnený voliť?

Na Slovensku máte právo voliť, ak:

 • ste v deň volieb dosiahli vek 18 rokov, a buď

 • máte slovenské alebo iné občianstvo EÚ s oprávneným pobytom na Slovensku, alebo

 • máte slovenské občianstvo bez trvalého pobytu na Slovensku, ani v inom členskom štáte EÚ.

Ako sa zaregistrujem?
Občania EÚ sa musia zaregistrovať na volenie tak, že požiadajú o zápis do zoznamu voličov v príslušnej obci, v ktorej majú trvalý pobyt na Slovensku. Posledný termín registrácie je pondelok 29. apríl 2024.

Odovzdanie vášho hlasovacieho lístka

Občania EÚ s bydliskom na Slovensku, ktorí sú registrovaní voliť, môžu v deň volieb hlasovať osobne.

Osobné hlasovanie

V deň volieb musíte hlasovať vo svojej konkrétnej volebnej miestnosti na základe adresy trvalého pobytu. Vaša obec vás bude informovať o dátume, čase a mieste volebnej miestnosti. Pri hlasovaní ste povinní preukázať svoju totožnosť poskytnutím platného preukazu totožnosti alebo preukazu o trvalom pobyte. Ak bola vydaná hlasovacia karta, mali by ste poskytnúť hlasovaciu kartu spolu s občianskym preukazom alebo preukazom o trvalom pobyte. Ak nežijete na Slovensku alebo v inej krajine EÚ, mali by ste poskytnúť cestovný doklad a vyhlásenie o trvalom pobyte v zahraničí.

bottom of page