top of page
hungary.jpg

Informácie pre 
slovenských štátnych príslušníkov s pobytom mimo Slovenska

Hlasovanie zo zahraničia v Európskych voľbách nie je možné. V prípade, že má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt v inom členskom štáte EÚ, môže voliť iba v tomto štáte, pričom volí poslancov toho štátu, v ktorom žije.

Informácie pre 
slovenských štátnych príslušníkov žijúcich na Slovensku

Slovenskí občania žijúci na Slovensku sú automaticky registrovaní voliť.

Registrácia na voľby

Kto je oprávnený voliť?

Na Slovensku máte právo voliť, ak:

  • ste v deň volieb dosiahli vek 18 rokov, a buď

  • máte slovenské alebo iné občianstvo EÚ s oprávneným pobytom na Slovensku, alebo

  • máte slovenské občianstvo bez trvalého pobytu na Slovensku, ani v inom členskom štáte EÚ.

Ako sa zaregistrujem?
Slovenskí občania žijúci na Slovensku sú automaticky registrovaní voliť.

Odovzdanie vášho hlasovacieho lístka

Slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sú registrovaní voliť, môžu v deň volieb hlasovať osobne.

Osobné volenie

V deň volieb musíte voliť vo svojej konkrétnej volebnej miestnosti na základe adresy trvalého pobytu. Vaša obec vás bude informovať o dátume, čase a mieste volebnej miestnosti. Pri hlasovaní ste povinní preukázať svoju totožnosť poskytnutím platného preukazu totožnosti alebo preukazu o trvalom pobyte. Ak bola vydaná hlasovacia karta, mali by ste poskytnúť hlasovaciu kartu spolu s občianskym preukazom alebo preukazom o trvalom pobyte. Ak nežijete na Slovensku alebo v inej krajine EÚ, mali by ste poskytnúť cestovný doklad a vyhlásenie o trvalom pobyte v zahraničí.

Informácie pre občanov EÚ žijúcich na Slovensku

Občania EÚ z iných členských štátov EÚ žijúci na Slovensku môžu voliť buď vo svojom domovskom členskom štáte, na Slovensku, alebo v členskom štáte svojho pobytu. Voliť však môžu len raz.

Registrácia na voľby

Ak chcete voliť na Slovensku, musíte sa zaregistrovať v mieste bydliska na Slovensku. Po registrácii budete automaticky dostávať informácie o európskych voľbách.

Kto je oprávnený voliť?

Na Slovensku máte právo voliť, ak:

  • ste v deň volieb dosiahli vek 18 rokov, a buď

  • máte slovenské alebo iné občianstvo EÚ s oprávneným pobytom na Slovensku, alebo

  • máte slovenské občianstvo bez trvalého pobytu na Slovensku, ani v inom členskom štáte EÚ.

Ako sa zaregistrujem?
Občania EÚ sa musia zaregistrovať na volenie tak, že požiadajú o zápis do zoznamu voličov v príslušnej obci, v ktorej majú trvalý pobyt na Slovensku. Posledný termín registrácie je pondelok 29. apríl 2024.

Odovzdanie vášho hlasovacieho lístka

Občania EÚ s bydliskom na Slovensku, ktorí sú registrovaní voliť, môžu v deň volieb hlasovať osobne.

Osobné hlasovanie

V deň volieb musíte hlasovať vo svojej konkrétnej volebnej miestnosti na základe adresy trvalého pobytu. Vaša obec vás bude informovať o dátume, čase a mieste volebnej miestnosti. Pri hlasovaní ste povinní preukázať svoju totožnosť poskytnutím platného preukazu totožnosti alebo preukazu o trvalom pobyte. Ak bola vydaná hlasovacia karta, mali by ste poskytnúť hlasovaciu kartu spolu s občianskym preukazom alebo preukazom o trvalom pobyte. Ak nežijete na Slovensku alebo v inej krajine EÚ, mali by ste poskytnúť cestovný doklad a vyhlásenie o trvalom pobyte v zahraničí.

bottom of page